สร้อยทับทิม มัณยานนท์

อ.ก๊อ สร้อยทับทิม มัณยานนท์​

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้อยเรื่องดีดี จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านงานบุคคล
 • ที่ปรึกษาด้านงานค้าปลีก
 • ที่ปรึกษาด้านงานบริการ
 • วิทยากรอิสระ
 • ที่ปรึกษาในสังกัดบริษัท ร้อยเรื่องดีดี จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับ A ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งงานในอดีต

 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด

 

ผลงานด้านที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท มนตรี แมชชินทูลส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัท แพนด้าสตาร์ออยล์
 • ที่ปรึกษาระบบการประเมินผลและผลตอบแทน บริษัท ทีเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
 • ที่ปรึกษาการจัดการระบบบริการ อัลไพน์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เป่าเปา จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กาแฟมิ่งมิตร จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการออกแบบการบริการและการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
 • อดีตที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร บริษัท ค. เคหะภัณฑ์ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2556-2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อดีตที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2556-2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คลีนิคหมอดนัย
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครัวคำหวาน
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการประเมินขีดความสามารถด้วย Competency บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริการ คลีนิคทันตกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อดีตที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์การ บริษัทในเครือ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัท เอ็มเอสพี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับอนุบาล
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท จรัสแสง ซัพพลาย จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เจ.อาร์.ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีซี แอนด์ ซี การ์เม้นท์ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท น่านปุ้ม 3 คอนกรีตอัดแรง จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีเค การ์เม้นท์ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์) จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อการค้ากับประเทศกลุ่ม GMS/BIMSTEC และประเทศ อื่นๆ ซึ่งดำเนินงานโดย กลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนบุคลากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส.เอส.จี ดิสทรีบิวเตอร์ จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงงานบุญญะศานต์
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีเอส พรินซ์ติ้ง 2002 จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์
 • อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

ผลงานด้านวิทยากร

เป็นวิทยากรในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างภาวะผู้นำ ด้านการสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกัน การสร้างความสุขในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในการบริการ การจัดการคลังสินค้า การใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL และมีผลงานดำเนินการฝึกอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น

 • บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (มหาชน) (ห้างคาร์ฟูร์) สาขาเชียงใหม่และสาขาศรีนครินทร์
 • บริษัท มูราตะ จำกัด (ประเทศไทย)
 • บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด โดยฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งหมด 31 รุ่น จำนวน 1,570 คน
 • บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด โดยฝึกอบรมให้กับพนักงาน 50 รุ่น จำนวน 2,300 คน
 • สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมการส่งเสริมการส่งออก ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย์
 • บริษัทในเครือ วีพีเอฟ กรุ๊ป
 • วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • นักศึกษา คณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เชียงใหม่
 • เครือบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง
 • บริษัท ปาล์มสปริง จำกัด
 • ชมรมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 • โรงเรียนอรพินพิทยา จ.ลำพูน
 • โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่
 • บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จำกัด (ในปี 2553 และ 2555)
 • บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด (เครือบุญรอด)
 • ตัวแทนจำหน่าย เครือเบทาโกรกลุ่มภาคเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
 • บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ.ระยอง
 • บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จำกัด จ.เชียงใหม่
 • มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
 • บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด MEGA PROSOFT และ TO DO DESIGN
 • โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน
 • บริษัท คลาสสิคบางกอก เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด
 • สัมมนาผู้ประกอบการ ในโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 • บริษัท โฮยากลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด (จำนวน 6 รุ่น)
 • The House Restaurant Co.,Ltd.
 • เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์ จ.อุตรดิตถ์
 • คลินิกพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้างแมคโคร จ.ชุมพร
 • เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด จ.เพชรบูรณ์
 • บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด
 • บริษัท กรีนวิง จำกัด (จำนวน 2 รุ่น)
 • ชมรมผู้ประกอบการทำทอง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • บริษัท อีลิทพร๊อพเพอร์ตี้แอนด์คอนเซาท์แทนซี่เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 • บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ทวีทรัพย์ ลานนา จำกัด
 • บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด
 • บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลีนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค
 • บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
 • บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จำกัด
 • บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
 • บริษัท สมชายการยางเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฒิลา วัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น จำกัด
 • โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
 • กลุ่มผู้ประกอบการ BNI Ingenious Chapter