ณัฐกรณ์ แดงสกุล

อ.โต๊ด ณัฐกรณ์ แดงสกุล

ที่ปรึกษาและวิทยากร

การศึกษา

 • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
 • MINI MBA in Transportation Management

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
 • ที่ปรึกษาในสังกัดบริษัท ร้อยเรื่องดีดี จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับ A ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 • Mentor Co-Ordinator BNI Ingenious Chapter เชียงใหม่

ตำแหน่งงานในอดีต

 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ATI – 7 ปี
 • หัวหน้างานฝึกอบรมและสื่อสารภายใน บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด – 4 ปี
 • Training Manager Carrefour Chiangmai – 2 ปี
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลงานด้านที่ปรึกษา

 1. ที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จำกัด
 2. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัท แพนด้าสตาร์ออยล์
 3. ที่ปรึกษาระบบการประเมินผลและผลตอบแทน บริษัท ทีเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
 4. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร บริษัท ค. เคหะภัณฑ์ จำกัด
 5. ที่ปรึกษาการจัดการระบบบริการ อัลไพน์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
 6. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เป่าเปา จำกัด
 7. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท มนตรี แมชชินทูลส์ จำกัด
 8. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กาแฟมิ่งมิตร จำกัด
 9. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบการบริการและการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
 10. ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2556-2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 11. ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2556-2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 12. อดีตที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คลีนิคหมอดนัย
 13. อดีตที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครัวคำหวาน
 14. อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการประเมินขีดความสามารถด้วย Competency บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 15. อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 16. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริการ คลีนิคทันตกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. อดีตที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์การ บริษัทในเครือ วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป
 18. อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัท เอ็มเอสพี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
 19. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ระดับอนุบาล
 20. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท จรัสแสง ซัพพลาย จำกัด
 21. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เจ.อาร์.ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
 22. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ จำกัด
 23. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีซี แอนด์ ซี การ์เม้นท์ จำกัด
 24. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท น่านปุ้ม 3 คอนกรีตอัดแรง จำกัด
 25. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีเค การ์เม้นท์ จำกัด
 26. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์) จำกัด
 27. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด
 28. อดีตที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อการค้ากับประเทศกลุ่ม GMS/BIMSTEC และประเทศ อื่นๆ ซึ่งดำเนินงานโดย กลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 29. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนบุคลากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา
 30. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์
 31. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส.เอส.จี ดิสทรีบิวเตอร์ จำกัด
 32. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงงานบุญญะศานต์
 33. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด
 34. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีเอส พรินซ์ติ้ง 2002 จำกัด
 35. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์
 36. อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานด้านวิทยากร

เป็นวิทยากรในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างภาวะผู้นำ ด้านการสร้างทัศนคติในการทำงานร่วมกัน การสร้างความสุขในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในการบริการ การจัดการคลังสินค้า การใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL และมีผลงานดำเนินการฝึกอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น

 • บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (มหาชน) (ห้างคาร์ฟูร์) สาขาเชียงใหม่และสาขาศรีนครินทร์
 • บริษัท มูราตะ จำกัด (ประเทศไทย)
 • บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด โดยฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งหมด 31 รุ่น จำนวน 1,570 คน
 • บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด โดยฝึกอบรมให้กับพนักงาน 50 รุ่น จำนวน 2,300 คน
 • สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรมการส่งเสริมการส่งออก ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย์
 • บริษัทในเครือ วีพีเอฟ กรุ๊ป
 • วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • นักศึกษา คณะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เชียงใหม่
 • เครือบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง
 • บริษัท ปาล์มสปริง จำกัด
 • ชมรมผู้ประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 • โรงเรียนอรพินพิทยา จ.ลำพูน
 • โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่
 • บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จำกัด (ในปี 2553 และ 2555)
 • บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด (เครือบุญรอด)
 • ตัวแทนจำหน่าย เครือเบทาโกรกลุ่มภาคเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์
 • บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ.ระยอง
 • บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จำกัด จ.เชียงใหม่
 • มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
 • บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด MEGA PROSOFT และ TO DO DESIGN
 • โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน
 • บริษัท คลาสสิคบางกอก เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด
 • สัมมนาผู้ประกอบการ ในโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 • บริษัท โฮยากลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด (จำนวน 6 รุ่น)
 • The House Restaurant Co.,Ltd.
 • เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาอาภรณ์ จ.อุตรดิตถ์
 • คลินิกพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้างแมคโคร จ.ชุมพร
 • เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด จ.เพชรบูรณ์
 • บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด
 • บริษัท กรีนวิง จำกัด (จำนวน 2 รุ่น)
 • ชมรมผู้ประกอบการทำทอง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 • บริษัท อีลิทพร๊อพเพอร์ตี้แอนด์คอนเซาท์แทนซี่เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 • บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ทวีทรัพย์ ลานนา จำกัด
 • บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด
 • บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลีนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค
 • บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด
 • บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จำกัด
 • บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
 • บริษัท สมชายการยางเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฒิลา วัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท หมูอินเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น จำกัด
 • โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
 • กลุ่มผู้ประกอบการ BNI Ingenious Chapter
 • กลุ่มผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัดลำพูน
 • กลุ่มผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่