HUMAN RESOURCE CONSULTANT

ที่ปรึกษาและการจัดวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HUMAN RESOURCE CONSULTANT

เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุด องค์กรจำเป็นต้องบริหารทรัพยากรหลักอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งก็คือการบริหารบุคลากร ร้อยเรื่องดีดี จะช่วยให้ท่านดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลและนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงาน, การให้ค่าตอบแทน, การจัดการผลการปฏิบัติงาน, การรักษาคนเก่ง หรือเรื่องอื่นใดในด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม เราช่วยลูกค้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งลงลึกในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยท่านในด้านการจัดการบุคลากร การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน

เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเราคือความสามารถที่จะผสมผสานความเชี่ยวชาญและแนวทางต่างๆในการดำเนินธุรกิจเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับวิธีการที่สร้างสรรค์ ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับแนวทางที่ตอบสนองความท้าทายขององค์กรโดยเฉพาะได้อย่างแน่นอน

การวิเคราะห์งาน & การบรรยายลักษณะงาน

ปัจจุบัน องค์กรมีความซับซ้อนและยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องมั่นใจว่า การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรจะก่อให้เกิดผลกำไรทางธุรกิจอย่างคุ้มค่ามากที่สุด การที่พนักงานเข้าใจในความสำคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ที่มีผลต่อองค์กรจะส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นกุญแจที่สำคัญต่อองค์กรในการดำเนินธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของร้อยเรื่องดีดี จะลงมือช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินและกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาผลการดำเนินงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

การวางแผนและการวิเคราะห์งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร และยังสนับสนุนให้บริษัทก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถจัดสรรจำนวนพนักงานที่เหมาะกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสามารถคัดสรรพนักงานที่เหมาะกับงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ และแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านแรงงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

โครงสร้างและการออกแบบองค์กร

โครงสร้างองค์กรเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้กับบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ร้อยเรื่องดีดีในฐานะที่ปรึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจและสามารถกำหนดโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะกับแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เราสามารถออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานโครงสร้าง      กระบวนการ พนักงาน วัฒนธรรม ระบบการจัดการและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โครงสร้างที่ถูกออกแบบมามีความสอดคล้องกับหน้าที่ของบุคคลในองค์กรและศักยภาพที่จำเป็น อันจะช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่กลยุทธ์ที่กำหนดไว้

การวางแผนงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การวางแผนงานสวัสดิการด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดึงดูดและคงไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ ธุรกิจส่วนใหญ่เข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่คุ้มค่า ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นงานที่ยาก หลายองค์กรไม่มีเวลาหรือทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดทำโปรแกรมขึ้นมาเอง

ที่ปรึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของร้อยเรื่องดีดี ช่วยลูกค้าในการออกแบบรายการสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการวางแผนเชิงการแข่งขัน รวมถึงทางเลือกด้านงบประมาณ การสื่อสารกับพนักงาน และการตรวจสอบการวางแผนด้านการจัดการอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายผลตอบแทนและแรงจูงใจ

จากสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสองปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร การที่จะดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์กรจำเป็นต้องมีทั้งผลตอบแทนและแรงจูงใจที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยหลีกเลี่ยงที่จะคำนึงถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายในภาคธุรกิจ กลยุทธ์การให้ผลตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณค่าของบริษัท และกระบวนการทำงานจะส่งผลต่อการบริหารด้านค่าจ้างของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

ทีมที่ปรึกษาของเราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อพัฒนากลยุทธ์การให้รางวัลที่ตรงกับความต้องการและแปลกใหม่ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด

การวางแผนเพื่อหาผู้สืบทอดและการบริหารจัดการคนเก่ง

การพัฒนาและการดำเนินการวางแผนเพื่อหาผู้สืบทอดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจขององค์กรสามารถอยู่รอดและส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ การวางแผนหาผู้สืบทอดช่วยให้บริษัทมั่นใจได้ว่ามี ìรากฐานที่แข็งแรงî เพื่อที่จะสามารถส่งต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาคนเก่งขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจและการได้เปรียบทางการแข่งขัน

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ที่ปรึษาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของร้อยเรื่องดีดี ช่วยองค์กรลูกค้าในการสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากผลงานและค่าตอบแทนที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารทราบผลการปฏิบัติงานของพนักงานและกระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ด้วยการแจ้งให้พนักงานรับทราบว่าผลการปฏิบัติงานของตนมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลป้อนกลับและจัดให้มีระบบการให้รางวัลที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานจะรับทราบว่าพวกเขามีศักยภาพในการทำงานระดับใด และสิ่งใดที่พวกเขาต้องการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมจะได้รับรางวัลจากการทำงานที่ทุ่มเท ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นไว้ให้อยู่คู่กับองค์กรต่อไป

ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ìเลือกคนให้เหมาะสมกับงานî เป็นคำกล่าวที่เป็นกุญแจสำคัญของแผนกทรัพยากรมนุษย์ องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงที่เกิดจากพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน การสรรหาและการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมขององค์กรมากที่สุด โดยมีผลต่อความสำเร็จในเชิงบวก 

ทีมที่ปรึกษาของเราช่วยลูกค้าในการออกแบบระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกพนักงานที่ตรงตามความต้องการได้ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า สามารถประเมินศักยภาพและความสามารถของผู้สมัครในแง่ของพฤติกรรม การรับรู้ แรงจูงใจและทักษะความชำนาญได้