พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

“เราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่าง เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องเป็นสิ่งที่สนุกสนาน และต้องการความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดการคิดและการลงมือปฏิบัติที่แตกต่างอีกด้วย”